Prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki, jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i podziału majątku spółki który nastąpić może wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki (art. 868 k.c. i art. 875 k.c.).


Powódka Hanna M., w powództwie przeciwko mężowi Markowi M. i Bożenie B. wniosła o uzgodnienie treści księgi wieczystej - nr kw 11.485, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomiu z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, aby w dziale drugim, jako współwłaścicieli nieruchomości położonej w R. przy ul. Esperanto 36, wpisać Bożenę B. w 1/2 części, Hannę M. w 1/4 części i Marka M. w 1/4 części, w miejsce dotychczasowego wpisu Bożeny B. w 1/2 części i Marka M. w 1/2 części oraz o zasądzenie kosztów procesu. Ostatecznie w toku procesu powódka sprecyzowała swoje roszczenie wnosząc o uzgodnienie treści powyżej opisanej księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w ten sposób, aby w dziale drugim tej księgi wykreślić wpis Marek M. w 1/2 części i wpisać w to miejsce Marek M. i Hanna M. w 1/2 części na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej oraz o zasądzenie kosztów procesu.
Pozwani uznali żądanie pozwu.
Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 21 kwietnia 1999 r., powództwo oddalił. Powyższy wyrok zapadł po dokonaniu przez Sąd następujących ustaleń i rozważań.
Pozwani w dniu 1 lipca 1990 r. założyli spółkę cywilną "EMBIS". Aktem notarialnym z dnia 9 grudnia 1992 r. nabyli oni, w ramach i na rzecz prowadzonej spółki cywilnej własność nieruchomości obslugaprawna.net.pl o powierzchni 834 m2, położonej w R. przy ul. Esperanto 36. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny w stanie surowym. Pozwani zapłacili każdy z nich po połowie ceny nabycia. Nieruchomość obciążona jest hipotekami, w związku z zaciągnięciem przez pozwanych kredytów w Banku Gospodarki Żywnościowej w R. W księdze wieczystej nr kw 11.485, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomiu, jako właściciele w dziale 2. wpisani są Bożena B. i Marek M. - każdy z nich po 1/2 części na zasadzie spółki cywilnej. Powódka i pozwany są małżeństwem od dnia 2 października 1976 r. Pieniądze przeznaczone na zakup przedmiotowej nieruchomości pochodziły z ich majątku wspólnego. Roszczenie powódki, wobec braku przesłanek z art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w związku z art. 189 k.p.c zostało oddalone. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie nie zachodzi niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Pozwani nabyli nieruchomość na zasadzie spółki cywilnej i w związku z tym weszła ona w skład majątku, który w trakcie jej trwania jest nienaruszalny, a pozwani nie mogą rozporządzać udziałem w nim ani jego poszczególnymi składnikami. W ten sposób wyraża się zasada wspólności do niepodzielnej ręki między wspólnikami. Zdaniem Sądu fakt, iż pozwany Marek M., dokonując zakupu nieruchomości, przeznaczył na ten cel pieniądze pochodzące z majątku wspólnego małżonków, nie świadczy o tym, iż zachodzi niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Z uwagi na charakter stosunków majątkowych między wspólnikami spółki cywilnej wykluczone jest obecnie ustalenie, iż powódka w rzeczywistości jest współwłaścicielem części nieruchomości. Zdaniem Sądu, wpis dokonany w księdze wieczystej z wyszczególnieniem udziałów pozwanych jest nieprawidłowy. Jest to jednak usterka nie mająca wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Powyższy wyrok, zaskarżony przez powódkę, która wniosła o zmianę wyroku poprzez uwzględnienie w całości powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. Apelacja zarzuca naruszenie prawa materialnego w postaci art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez brak jego zastosowania w sprawie.